Vnútornýoznamovací systém (whistleblowing)

V nasledujúcom texte by sme Vás radi informovali, akým spôsobom sa môžete sťažovať v prípade podozrenia na nezákonné či neetické správanie súvisiace s činnosťou skupiny CPIPG.

Kto môže podať oznámenie?

Oznámenie môžete podať, pokiaľ ste „internou“ osobou, teda:

Oznámenie nám môžete ale samozrejme podať aj z pozície „externistu“, teda:

Oznámenie je možné podať aj anonymne. Pre riadne prešetrenie podaného oznámenia však môže byť vhodnejšie, ak je totožnosť oznamovateľa osobám príslušným k riešeniu oznámenia známa, a to predovšetkým z dôvodu prípadnej potreby neskoršieho získania dodatočných informácií. Pokiaľ si aj napriek tomu prajete podať anonymné oznámenie, uveďte prosím čo najviac relevantných informácií, vrátane prípadných dokumentov, ktoré sa k obsahu oznámenia vzťahujú.

Čo môžete oznámiť?

Oznámiť nám môžete na strane jednej informácie o možnom protiprávnom konaní, ku ktorému došlo, dochádza alebo má prísť v spoločnosti zo skupiny CPIPG sídliacej v Slovenskej republike a ktoré:

Upozorňujeme, že za podanie vedome nepravdivého oznámenia hrozí oznamovateľovi prípadný trestnoprávny postih.

Na strane druhej môžete zároveň oznámiť aj porušenia uvedené nižšie. Skupina CPIPG totiž nad rámec svojich zákonných povinností garantuje rovnakú úroveň ochrany osobám, ktoré informujú o:

Tieto oznámenia budú objektívne a nezávisle prešetrené v súlade s internými predpismi, avšak mimo pôsobnosť zákona o ochrane oznamovateľov.

Ako môžete oznámenie podať?

Oznámenie môžete podať písomne prostredníctvom portálu Etickej linky.

Ak požiadate o osobné prijatie oznámenia, je zodpovedná osoba povinná Vaše oznámenie prijať najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste o prijatie požiadal/a.

Oznámenia spadajúce do pôsobnosti zákona o ochrane oznamovateľov (§ 2 písm. b) a písm. c) zákona o ochrane oznamovateľov) môžete podať tiež Úradu na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk). Ak je predmetom Vášho oznámenia porušenie zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, je orgánom príslušným k prijatiu oznámenia (okrem vnútorného oznamovacieho systému skupiny CPIPG popísaného vyššie) Finančná spravodajská jednotka.

Ste v prípade podania oznámenia chránení?

Spoločnosti skupiny CPIPG Vám a ďalším zákonom určeným osobám zaisťujú v prípade podania oznámenia ochranu pred odvetnými opatreniami (§ 1 ods. 4 zákona o ochrane oznamovateľov). Týmito opatreniami sa rozumejú napr. ukončenie pracovného pomeru, zníženie mzdy, nátlak, diskriminácia a ďalšie opatrenia uvedené v § 2 písm. l) zákona o ochrane oznamovateľov. S Vašou totožnosťou (pokiaľ nám ju oznámite) a s obsahom oznámenia sa naviac oboznamujú len zodpovedné osoby, ktoré sú viazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení ich pracovného pomeru k spoločnosti zo skupiny CPIPG.