Vnitřníoznamovací systém (whistleblowing)

V následujícím textu bychom vás rádi informovali, jaký způsobem si nám můžete postěžovat v případě podezření na nezákonné či neetické chování související s činností skupiny CPIPG.

Kdo může podat oznámení?

Oznámení můžete podat, pokud jste „interní“ osobou, tedy:

Oznámení nám můžete ale samozřejmě podat i z pozice „externisty“, tedy:

Oznámení je možné podat i anonymně. Pro řádné prošetření podaného oznámení však může být vhodnější, je-li totožnost oznamovatele osobám příslušným k řešení oznámení známa, a to především z důvodu pozdějšího získání dodatečných informací. Pokud si i přesto přejete podat anonymní oznámení, uveďte prosím co nejvíce relevantních informací, včetně případných dokumentů, jež se k obsahu oznámení vztahují.

Co můžete oznámit?

Oznámit nám můžete na straně jedné informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u společnosti ze skupiny CPIPG sídlící v Česku a které:

Upozorňujeme, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000 Kč.

Na straně druhé pak můžete oznámit porušení uvedená níže. Skupina CPIPG totiž nad rámec svých zákonných povinností garantuje stejnou úroveň ochrany osobám, které informují o:

Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena v souladu s interními předpisy, avšak mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak můžete oznámení podat?

Oznámení můžete podat některým z následujících způsobů:

Jiří Jelínek, whistleblowing.j.jelinek@cpipg.com, +420 778 473 415
Irena Černá, whistleblowing.i.cerna@cpipg.com, +420 777 741 003
Michaela Bieliková (za CPI Hotels, a.s.), whistleblowing.m.bielikova@cpihotels.com, +420 721 455 161
Vratislav Puchinger (za CPI Hotels, a.s.), whistleblowing.v.puchinger@cpihotels.com, +420 602 245 624
Michaela Mátlová (za CPI BYTY, a.s.), whistleblowing.m.matlova@cpibyty.cz, +420 771 139 662
Jitka Schäferová (za CPI BYTY, a.s.), whistleblowing.j.schaferova@cpibyty.cz, +420 773 758 623
Jindra Fišerová (za Spojené farmy a.s.), whistleblowing.j.fiserova@spojenefarmy.cz, +420 734 170 263
Natália Fajnorová (za Spojené farmy a.s.), whistleblowing.n.fajnorova@spojenefarmy.cz, +420 732 111 359

Požádáte-li o osobní přijetí oznámení, je příslušná osoba povinna Vaše oznámení přijmout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste o přijetí požádal/a.

Oznámení spadající do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů (§ 2 zákona o ochraně oznamovatelů) můžete podat také Ministerstvu spravedlnosti. Je-li předmětem Vašeho oznámení porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je orgánem příslušným k přijetí oznámení (vedle vnitřního oznamovacího systému skupiny CPIPG popsaného výše) Finanční analytický úřad.

Jste v případě podání oznámení chráněni?

Společnost CPIPG Vám a dalším zákonem určeným osobám zajišťuje v případě podání oznámení ochranu před odvetnými opatřeními (§ 4 a § 7 zákona o ochraně oznamovatelů). Těmito opatřeními se rozumí např. ukončení pracovního poměru, snížení mzdy, nátlak, diskriminace a další opatření uvedená v § 4 zákona o ochraně oznamovatelů. S Vaší totožností (pokud nám ji sdělíte) a s obsahem oznámení se navíc seznamují pouze příslušné osoby, které jsou vázány mlčenlivostí, a to i po skončení jejich pracovního poměru ke společnosti ze skupiny CPIPG.